کلینیک های بستان آباد

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شبکه بهداشت بستان آباد بستان آباد کلینیک عمومی انتهای خیابان شهدا
درمانگاه امام رضا بستان آباد بستان آباد کلینیک عمومی خیابان 29 بهمن، جنب فروشگاه سی گل