کلینیک های ابهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک امدادی ابهر ابهر کلینیک عمومی خیابان شهید بهشتی
کلینیک امید ابهر ابهر کلینیک عمومی شهرک گلسار