درمانگاه امام شبستر

نام مرکز: درمانگاه امام شبستر
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: تبریز، شبستر - بلوار بسیج - روبروی استادیوم تختی - درمانگاه امام شبستر
 تلفن تماس:
0471-2223045