کلینیک خانواده

نام مرکز: کلینیک خانواده
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: مشهد، انتهای خیابان نخریسی - خیابان آقا مصطفی -  منازل سازمانی - کلینیک خانواده
 تلفن تماس:
05133433073 , 05133410521