ما در پزشکی ۷۲۴ با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

پزشکی ۷۲۴: بیمارستانها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و پزشک‌های ایران

جستجوی پزشک، آزمایشگاه، داروخانه یا بیمارستان